หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
ผู้บริหารอบต.เขาน้อย
สมาชิกสภาอบต.เขาน้อย
บุคลากรอบต.เขาน้อย
ผลิตภัณฑ์ตำบลเขาน้อย
ทะเบียน/ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน
แผนที่อบต.เขาน้อย
ติดต่ออบต.เขาน้อย
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สถานะการเงินการคลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการตรวจสอบกำกับติดตาม
งานกิจการสภาอบต.เขาน้อย
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
ระเบียบ กฎหมาย/คู่มือปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 
 
   
 
 


ข้อมูล/สถิติของอบต.เขาน้อย

 

 
รายการ
ฐานข้อมูลอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของอบต.เขาน้อย ประจำปี 2564
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ประจำปีงบประมาณ 2565
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของอบต.เขาน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564-มีนาคม2565)
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของอบต.เขาน้อย ประจำเดือนมีนาคม 2565
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของอบต.เขาน้อย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของอบต.เขาน้อย ประจำเดือนมกราคม 2565
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของอบต.เขาน้อย ประจำเดือนธันวาคม 2564
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของอบต.เขาน้อย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของอบต.เขาน้อย ประจำเดือนตุลาคม 2564
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของอบต.เขาน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563-มีนาคม2564)
สรุปรายงานแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนของอบต.เขาน้อย ประจำปี งบประมาณ 2563